BÀI HỌC HẰNG NGÀY

 Thứ Bảy ngày 14 tháng 12, 2019

GIÁO TRÌNH Trung Bộ Kinh-Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt.

Trung Bộ Kinh
Majjhima Nikaya

GIÁO TRÌNH TRUNG BỘ KINH HƯỚNG DẪN BÀI HỌC
NGÀY 14/12/2019

5. Kinh Tư lượng (Anumàna sutta) 271-276

271. Tại sao gọi là  Kinh Tư lượng (Anumàna sutta) ?

Gọi là Kinh Tư lượng (Anumàna sutta) vì nội dung dạy một vị tỳ kheo nên suy xét (tư lượng – anumàna) về bản thân của mình như thế nào để trở thành người được Tăng chúng chỉ dẫn và góp ý trong sự tu tập.

272. Đại ý Kinh Tư lượng (Anumàna sutta) là gì?

Thuở ấy Tôn giả Mahamoggallana sống giữa những người thuộc dòng họ Bhagga, tại núi Sumsumaragira, rừng Bhesakala, Vườn Nai, Ngài giáo huấn chư tỳ kheo thế là người khó nói, khó đón nhận sự xây dựng từ Tăng chúng và những đức tánh nào khiến một tỳ kheo trở thành là người dễ nói, dễ đón nhận sự xây dựng từ Tăng chúng

273. Điều gì cho thấy “muốn là một chuyện mà thực tế là một chuyện”?

Nếu Tỷ-kheo thỉnh nguyện: "Mong rằng chư Tôn giả nói với tôi, mong rằng tôi được chư Tôn giả nói!" Nhưng nếu vị ấy là một người khó nói, đầy đủ những tánh khiến người ấy trở thành khó nói, khó kham nhẫn, không cung kính đón nhận khi được giảng dạy thì các vị đồng phạm hạnh nghĩ rằng, Tỷ-kheo ấy không đáng nói đến, nghĩ rằng Tỷ-kheo ấy không đáng được giáo huấn, nghĩ rằng không nên đặt lòng tin vào người ấy.

274. Những tánh nết gì khiến một tỳ kheo thành người khó nói?

16 tật xấu là :

- ác dục, khen mình chê người, phẫn nộ, hiềm hận;

- cố chấp, thốt lời giận dữ, chống đối, chỉ trích;

- chất vấn, nói lãng, không giải thích, hư ngụy não hại;

- xan tham tật đố, lừa đảo, ngã mạn, khó xả.

275. Điều gì cho thấy dễ nhận sự chỉ điểm và xây dựng từ Tăng chúng?

Cho dù Tỷ-kheo không thỉnh nguyện: "Mong rằng chư Tôn giả nói với tôi, mong rằng tôi được chư Tôn giả nói!" nhưng nếu vị ấy là một người dễ nói, đầy đủ những đức tánh khiến người ấy trở thành dễ nói, kham nhẫn, cung kính đón nhận khi được nghe giảng dạy, thì các vị đồng phạm hạnh nghĩ rằng, Tỷ-kheo ấy đáng được nói đến, nghĩ rằng Tỷ-kheo ấy đáng được giáo huấn, nghĩ rằng nên đặt lòng tin vào người ấy.

276. Những đưc tánh gì khiến một tỳ kheo thành người dễ nói?

16 đức tánh là :

- không ác dục, không khen mình chê người, không phẫn nộ, không hiềm hận;

- không cố chấp, không thốt lời giận dữ, không chống đối, không chỉ trích;

- không chất vấn, không nói lãng, không giải thích, không hư ngụy não hại;

- không xan tham tật đố, không lừa đảo, không ngã mạn, không khó xả.